Estatutos de la Asociación de Vecinos "Amics del Carme"

  Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme (València)

L'Associació es va constituir el proppassat mes de maig de 2000 amb l'objectiu de respondre a una sèrie de problemes que són comuns a altres barris del centre històric de València i d'altres ciutats europees, com ara l'especulació urbanística, la despoblació, la degradació d'edificis històrics, la pèrdua del teixit social i comercial, i la manca de les infrastructures necessàries per a respondre a les necessitats bàsiques dels veïns.

Última actualización:  04/24/03

 | correo | inicio | optimizada para 1024x768

"El derecho de los ciudadanos al descanso es superior al derecho de quienes reclaman la libertad para ocupar la vía pública, porque éstos no hacen más que un desquiciamiento, una desviación y una exorbitación de un derecho" E. Múgica.

Los problemas...
Ruido
Viviendas
Ampliación IVAM
Muralla Árabe
Tráfico y Movilidad
El Barrio
Foto denuncia
 La Asociación...
 Socios. Cuotas
 Estatutos
 Objetivos
  Enlaces
 Hemeroteca
 Contactar

ESTATUTOS


Article 1.
Es constitueix l'Associació denominada: Associació de Veïns i Comerciants "Amics del Carme" en el seu marc delimitat per la Llei 191/1964, de 24 de desembre, i a l'empara del que s'ha disposat en l'article 22 de la Constitució.

Article 2.
L'Associació, que manca d'ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia, capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns, per al compliment de les seues finalitats.

Article 3.
El domicili de l'Associació s'estableix a València, al carrer Santa Teresa  nº 4 (provisionalment). L'àmbit territorial  d'acció previst per l'Associació, se cirucmscriu a Ciutat Vella.

Article 4.
Constitueixen les finalitats d'aquesta Associació:
           -- Defensar i protegir el patrimoni històric i artístic del Barri

           -- Desenvolupar la vida cultural del Barri.
           -- Col·laborar en el disseny d'un marc de convivència entre els veïns del Barri.
           --Lluitar per la qualitat de vida dels veïns del Barri, recuperant el seu esperit cívic.
           -- Recuperar l'esperit cívic del barri.

Article 5.
Per al desenrotllament dels fins enumerats en l'article anterior, es realitzaran les següents activitats:
          -- Organització de taules redones sobre disseny urbanístic, soroll i conservació de patrimoni i altres  temes relacionats amb els objectius de l'Associació.
         -- Organització d'actes d'homenatge a persones que han lluitat per la dignitat de la vida del Barri.
         -- Organització de jornades festives i altres activitats d'oci que constribuïsquen a cohessionar el barri i a  crear una consciència  de Barri.
         -- Realització de publicacions periòdiques que s'informen els veïns dels aspectes urbanistics, culturals i  quotidians relacionats amb el Barri.

CAPITOL  II.  DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ. (ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS)

Article  6
Podran ser membres de l'Associació les persones majors d'edat que, d'alguna manera, tinguen interès a servir els fins d'aquesta.
Aquests hauran de de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que celebre. Si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, la junta Directiva no li podrà denegar l'admissió.

Article  7.
Els drets que corresponen als membres de l'Associació són els següents: 
           -- Assitir a les reunions de l'Assamblea General, amb dret de veu i vot.
           -- Elegir i/oser elegitsper a llocs de representació o exercici de càrrecs directius.
           -- Exercir la representació que se li conferisca en cada cas.
           -- Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l'Associació, d'acord  amb les normes legals i estatutàries. 
           -- Exposar en l'Assemblea i en la Junta Directiva tot el que considere que pot contribuir a fer més eficaç  la realització dels objectius socials bàsics.
           -- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta directiva o dels mandataris  de l'Associació.
           -- Rebre informació sobre les activitats  de l'Associació.
           -- Fer ús dels serveis comuns que estiguen a disposició de l'Associació.
           -- Formar part dels grups de treball. 

Article  8.
Els deures dels membres de l'Associació son:
        -- Ajustar la seua actuació a les normes estatutàries.
        -- Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que establisca la Junta Directiva, per dur a   terme aquests acords.
        -- Satisfer puntualment les quotes que s'establisquen.
        -- Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l'Associació. 

Article  9.
Son de causa de baixa en l'Associació:
           -- La pròpia voluntat de l'interessat, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
           -- No satisfer les quotes fixades.
           -- No complir les obligacions estatutàries.

TITOL II. DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'ASSOCIACIÓ CAPITOL  I   DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 10.
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació; els seus membres formen part d'aquesta per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta.
Els membres de l'Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes propis de competència de l'Assemblea.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, Inclosos els absents, els dissidents i els que fins tot i estant presents s'hagen abstingut de votar.

Article 11.
L'Assemblea General té les següents facultats: 
            -- Modificar els Estatuts de l'Associació.
            -- Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
            -- Controlar l'activitat i gestió de la Junta Directiva.
            -- Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, i la memòria anual d'activitats.
            -- Elegir els membres de la Junta Directiva, així com també destituir-los i substituir-los.
            -- Establir les línies generals d'actuació, que permeten a l'Associació complir amb les seues finalitats.
           -- Fixar les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.
           -- Dissoldre i liquidar l'Associació. 
La relació de les facultats, indicades en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i no suposa  cap limitació  a les àmplies atribucions de l'Assemblea General. 

Article  12.
l'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, i dins del primer  trimestre.

Article  13.
La convocatòria de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per  escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs (a determinar), amb una notificació de set dies com a mínim. Sempre que siga possible, la convocatòria es dirigirà també a tots els membres individualment. La convocatòria  haurà d'indicar el dia, l'hora i el lloc de la reunió, com també l'ordre del dia. Preceptivament, s'inclouran en l'ordre del dia de l'Assemblea General les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s'hagen comunicat a la Junta Directiva.
Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el president de l'Associació. Si es troba absent, el substituirà el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari el que ho siga de la Junta Directiva.
El secretari redactarà l'acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat de les votacions.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea  General, es llegirà l'acta de la sessió anterior, a fi que s'aprove.

Article  14.
L'assemblea quedarà constituïda vàlidament en la primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un vint-i-cinc per cent dels socis, i, en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d'ells. La segona convocatòria s'haurà de celebrar mitja hora després de que la primera i en el mateix lloc.

Article  15.
En les reunions de l'Assemblea constituïda General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 
Els acords es prendran per majoria de vots presents.
Per a adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, modificació d'Estatuts, dissolució de l'Associació, constitució d'una federació d'associacions semblants o integració en una que ja existisca, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts  dels asistents, sempre que en aquesta reunió estiguen  presents més de la meitat dels membres de l'Associació, en primera convocatòria. En segona convocatòria, serà suficient el vot de les dues terceres parts dels asistents, independentment del nombre que hi haja reunits en Assemblea General Extraordinària.

CAPITOL  II. LA JUNTA DIRECTIVA

Article  17.
Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de tres anys, i podran ser reelegits consecutivament per dos períodes més.
El president únicament podrà ser reelegit de forma consecutiva una sola vegada.
El cessament en el càrrec, abans d'extingir-se el termini reglamentari, podrà ser per: dimissió voluntària, presentada per escrit, en què es raonen els motius; malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec; baixa com a membre de l'Associació, i sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec. 
Les vacants  que es produïsquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, la Junta podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.

Article 18

              La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

              a) Ostentar i exercir la representació de l'Associació i dur a terme la direcció i  l'administració de la manera més àmplia que reconega la Llei, i complir les decisions  preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions  i les directrius generals que l'Assemblea General establisca.

             b) Prendre els acords que calguen per a la compareixença davant dels organismes  públics, per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos  pertinents.

             c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.

             d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de  l'Associació  hagen de satisfer.

             e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s'hi adopten es       complisquen. 

             f) Presentar el  balanç i l'estat de comptes de cada exercici a  l'Assemblea  General  perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

             g) Elaborar la memòria anual  d'activitats i  sotmetre-la a l'aprovació de  l'Assemblea General.

             h) Contractar els empleats que puga tindre l'Associació.

            i) Inspeccionar la compatibilitat i preocupar-se que els serveis funcionen amb normalitat.

            j) Establir grups de treball per a aconseguir , de la manera més eficient i eficaç, els fins .               de l'Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projecten realitzar. 

            k) Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s'haja d'encarregar de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.

            l) Realitzar les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres    persones, per a aconseguir subvencions o altres ajudes.

           m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis en qualsevol establiment  de crèdit  d'estalvi  i disposar del fons que hi haja en aquestos  dipòsits. 

           n) Resoldre provisionalment  qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents i donar  compte d'això en la primera Assemblea General.

          o) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica a algun altre   òrgan de govern de l'Associació o que es deleguen expressament en la Junta  Directiva.

Article  19

              La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el  substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres  decidisquen, però que en tot cas no podrà se superior a dos mesos.

              Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el president  o bé si ho sol·licita un terç dels que la componen.

Article  20

              La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia i un   quòrum de la  meitat  més un.

              Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, i podran excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol  cas, hi caldrà l'assistència del president  i del secretari o de les persones  que els substituïsquen.

            La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article  21

              La Junta Directiva  podrà delegar per alguna de les seues facultats una o diverses  comissions o grups de treball, si compta per fer-ho amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

             També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per a exercir .            la funció que la Junta els confie, amb les facultats que crega oportú confiar-los en cada  cas.

Article  22

               Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el ll9ibre d'actes  en iniciar-se               cada renunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior, perquè  s'aprove o es rectifique.

CAPITOL  III.  DEL PRESIDENT I VICE-PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ.

Article  23

               El president de l'Associació també serà president de la Junta Directiva.

               Son pròpies del president les funcions següents:

               a) La direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea             General i de la Junta Directiva.

              b) La presidència i la direcció dels debats, tant de l'Assemblea  General com de la                Junta Directiva. 

              c) Emetre vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

              d) Convocar les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

              e) Visar els actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.

              f) La resta d'atribucions pròpies  del càrrec i les que li delegue l'Assemblea  General o      la Junta Directiva.

                 Substituïrà el president, en cas d'absència o malatia, el vecepresident o el vocal de    més edat de la Junta.

CAPÍTOL  IV.  DEL TRESORER I DEL SECRETARI.

Article  24

               El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació,  com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de  sotmetre'ls a la Junta Directiva. Durà un llibre de caixa. Firmarà els rebuts, quotes i  altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel president. La disposició de fons es   determina en l'article 31.

Article  25 

              El secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i firmar les actes  de les reunions de les assemblees generals i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar  els certificats que calga lliurar, així com per portar el llibre registre de socis de  l'Associació.

             Així mateix, ha de comunicar al Registre d'Associacions qualsevol canvi de les dades            referents a la denominació, finalitats, domicili, àmbit territorial d'acció, òrgans directius,  forma d'administració, procediment d'admissió i pèrdua de la qualitat de soci, drets i .            deures d'aquest, patrimoni fundacional, recursos econòmics previstos, límits del  pressupost anual o destinació dels béns raonaments en cas de dissolució de  l'Associació,   perquè tinguen efectes davant de l'Administració.

CAPÍTOL  V.  DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.

Article  26

              La creació i constitució de qualsevol grup o comissió de treball la plantejaran a la Junta        Directiva, els membres de l'Associació que vullguen formar-lo, els quals explicaran les          activitats que s'hagen proposat dur a terme.

             La Junta Directiva l'aprovarà i només podrà denegar la constitució amb el vot en contra    de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o    grups de treball, sempre que compte amb el suport d'un mínim de socis

            L'encarregat de dites comissions o grups de treball presentarà a la Junta Directiva,   almenys una vegada al mes, un informe detallat de les seues actuacions.

          TÍTOL  III. DEL RÈGIM  ECONÒMIC  DE  L'ASSOCIACIÓ.

Article  27

              Atenent la seua naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article  28

              El límit del pressupost anual no excedirà de................ pessetes.

Article  29

             Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran: 

             a) de les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres; 

            b) de les subvencions oficials o particulars;

            c) de donacions, herències o llegats, i

           d) de les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtenir-se.

Article  30

              Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostenir-la econòmicament,   mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine    l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

             L'assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals i     quotes extraordinàries.

Article  31

              L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article  32

              En els comptes corresponents o llibretes d'estalvi, obertes en establiments  de crèdit, .             han de figurar la firma del president, del vice-president, del tresorer, del secretari i la  d'un vocal.

              Per a poder disposar de fons, serà suficient amb dues firmes, de les quals una serà,     .             necessàriament, la del tresorer o la del president.

TÍTOL  IV. INSPECCIONS  I  SANCIONS

Article  33

               La inspecció del compliment, o la interpretació d'aquests Estatuts, corresponen a       .              l'Assemblea General, d'acord amb el quòrum que estableix el paràgraf tercer de  l'article 14.

Article  34

              La Junta Directiva vetllarà perquè es complisquen les normes que contenen aquests Estatuts, d'acord amb el dictamen de l'Assemblea General.

TÍTOL  V.   DISSOLUCIÓ  DE  L'ASSOCIACIÓ.

Article 35 

              l'Associació podrà ser dissolta si així ho acorda l'Assemblea General, convocada    expressament per a aquest fi amb caràcter extraordinari.

Article  36

             Una vegada acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesured  oportunes, tant pel que fa a la destinació que es  done als béns  i drets de l'Associació, com a  la  finalitat, extinció  i  liquidació de qualsevol operació pendent.

             L'assemblea està  facultada per a  elegir una comissió l iquidadora, sempre que ho  crega         necessari.

             Els membres de l'Associació estan  exempts de  responsabilitat  personal.  La seua responsabilitat es limitarà a complir les obligacions que ells mateixos hagen contret  voluntàriament.

             El romanent net que resulte de la liquidació es lliurarà directament a l'Associació de  Veïns  i Comerciants " La Boatella" de Velluters.

            Les funcions de liquidació i execució dels acords, a què fan referència els paràgrafs   anteriors, seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha  conferit     aquesta missió a una comissió liquidadora, especialment designada.

                  València  8 d'Abril del 2000.